Tượng Phật

462 sản phẩm

Tượng Phật Quan Âm Đại Thế Chí SP01

Bồ Tát Đại Thế Chí là vị Bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề.

đ
Hotline