Tượng Phật

462 sản phẩm

Tượng La Hán SP16

La Hán là đệ tử đắc đạo của Phật, là chính quả có tu hành cao nhất trong Phật giáo. Tu đến cảnh giới La Hán tức là đã đoạn tận buồn phiền của tam giới, diệt trừ những điều đã thấy, vĩnh viễn giải thoát luân hồi. Về mặt ý nghĩa, La Hán có thể coi là Vô Cực Quả hoặc Giải Vô Học Quả, biểu thị đã đạt tới cực điểm, học hết mọi thứ, không có gì không thể học rồi.

đ

Tượng Phật Quan Âm SP04

Chất liệu đá trắng nguyên khối

 

đ

Tượng Phật Quan Âm SP05

Tượng Quan Âm 7m - 0905856390

đ

Tượng Phật Quan Âm SP06

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

đ

Tượng Phật Quan Âm SP07

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

đ

Tượng Phật Quan Âm SP08

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

đ

Tượng Phật Quan Âm SP09

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

đ

Tượng Phật Quan Âm SP10

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

đ

Tượng Phật Quan Âm SP11

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

đ
Hotline