Tượng Phật Quan Âm

53 sản phẩm

Tượng Phật Quan Âm SP04

Chất liệu đá trắng nguyên khối

 

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm SP05

Tượng Quan Âm 7m - 0905856390

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm SP06

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm SP07

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm SP08

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm SP09

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm SP10

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm SP11

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm SP02

Bồ Tát Quán Thế Âm vừa có các tên gọi Quan Tự Tại, Quan Thế Tự Tại, Quan Thế Âm, Quán Âm, vừa được gọi là Cứu Thế Bồ Tát, Cứu Thế Tịnh Thánh, Thí Vô Úy Giả, Liên Hoa Thủ, Phổ Môn, Đại Bi Thánh Giả.

Call 0905 856 390
Hotline