Tượng Địa Tạng

21 sản phẩm

Tượng Phật Địa Tạng SP21

Địa Tạng có nghĩa là an nhẫn, bất động như đại địa. Tư duy sâu xa kín đáo như kho tàng bí mật. Tượng Ngài được khắc họa đúng là người xuất gia, đầu tròn, mặc áo ca sa, tay mặt cầm tích trượng có mười hai khoen, tay trái nắm hạt minh châu.

Call 0905 856 390
Hotline